Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
"OPATIJA NEKRETNINE"
Opće odredbe
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenog između posrednika i nalogodavca.
Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
 • Posrednik u prometu nekretnina - agencija za promet nekretnina "OPATIJA NEKRETNINE", Opatija, Maršala Tita 88/1, tvrtka Opatija nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 88/1, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske je licencirana Agencija za posredovanje u prometu nekretnina, upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina kod Hrvatske gospodarske komore, KLASA: UP/I-330-01/15-01/69, URBROJ: 526-05-01-01/2-15-6
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavatelj, najmodavatelj, najmoprimatelj i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina)
 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.
PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat s nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.
CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima.
 
UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca u pisanom obliku.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obavezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 6.
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog posrednika (isključivo posredovanje).
Isključivo posredovanje je obveza koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog ugovora.
OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravim trećih na nekretninu,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kako poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Članak 8.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi se posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.
 
OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
 
POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 10.

Za obavljeno posredovanje kod kupnje, prodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina, posredniku pripada posrednička naknada.
Visina naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine. Ukoliko Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina nije drugačije određeno, visina naknade primjenjuje se prema Cijeniku ovih Općih uvjeta poslovanja. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon sklapanja prvog posredovanog posla koje ugovorne strane sklope (predugovor, kupoprodajni ugovor).

Članak 11.
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju. Ujedno je Nalogodavac dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bio izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
 
Članak 12.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
 1. neposredno odveo ili uputio nalogodavca trećoj osobi u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja,
 2. organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 3. nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, faksa, e-maila, druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Članak 13.

U slučaju da nalogodavac odustane od sklapanja predugovora i/ili kupoprodajnog ugovora nakon što je posrednik obavio sve potrebne radnje za sklapanje istog, nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku materijalne troškove proizašle iz pripreme pravnog posla kupoprodaje i pripreme dokumentacije.

CJENIK
Članak 14.
Cjenik je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja

CJENIK
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
 PRODAJA
 Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3-5%, ali ne manje od 1.000,00 EUR
 KUPNJA
 Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)  3-5 %, ali ne manje od 1.000,00 EUR
 Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
 ZAMJENA
 Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom  3-5 %
 
ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine     
75 % Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine  
75 % Minimalno za najam
100 % Minimalno za zakup
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25 %.
 
PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
Članak 15.
 1. Ugovor o posredovanju sklopljen na 3 godine vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 2. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
 3. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Za odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske. U slučaju spora između ugovornih strana, nadležan je Općinski sud u Rijeci, osim ako se drugačije ne ugovori.
Članak 17.
Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru posrednika.
 
 
Članak 18.
Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost tvrtki OPATIJA NEKRETNINE d.o.o. za korištenje OIB-a, matičnog broja građana i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima. 
Tvrtka OPATIJA NEKRETNINE d.o.o može navedene podatke koristiti u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskih interesa u poslovanju OPATIJA NEKRETNINE d.o.o
Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

 
Zakon o posredovanju